JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Czy podatnik, który wystawia fakturę w formie elektronicznej ma możliwość w przypadku stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury wystawienia faktury korygującej i przesłania jej w formie elektronicznej bądź papierowej, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią wystawienie i przesłanie takiego dokumentu w formie elektronicznej?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazem Faktura VAT.

Podmiot wystawiający fakturę może umieścić w tym dokumencie także inne elementy niż te, które zostały wymienione w przepisach. Na tej podstawie podatnik umieścił na fakturach dodatkowe informacje, takie jak numer zamówienia czy numer hali sprzedaży kontrahenta.

Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zauważyć przy tym należy, iż używając zwrotu - bądź w jakiejkolwiek innej pozycji - prawodawca przyjął, że pomyłka może zostać skorygowana fakturą korygującą.

Jeśli chodzi o faktury elektroniczne, to faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktur i integralność danych. Faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie. Podatnik, który wystawia fakturę w formie elektronicznej, ma możliwość w przypadku stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury wystawienia faktury korygującej i przesłania jej w formie elektronicznej bądź papierowej, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią wystawienie i przesłanie takiego dokumentu w formie elektronicznej.

W konsekwencji w przypadku stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury podatnik powinien wystawić fakturę korygującą również w formie elektronicznej lub jeżeli jest to nie możliwe, w formie papierowej. Powtórne wysłanie e-komunikatu z naniesionymi zmianami będzie kolejną fakturą dokumentującą tę samą sprzedaż.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 lutego 2008 r. (nr 1401/PH-I/4407/14-58/07/AŁ/PV-I)

OPINIA

MICHAŁ ZAJĄC

doradca podatkowy z Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe

Faktury elektroniczne, tak samo jak faktury papierowe, powinny być poprawiane poprzez wystawianie stosownej faktury korygującej. Zasadą jest, że faktury korygujące do faktur wystawianych i przesłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie. Jeżeli natomiast istniejące przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawianie i przesłanie faktury korygującej w formie elektronicznej, podatnik powinien wystawić ten dokument w formie papierowej. W związku z tym, że pojęcie formalnych i technicznych przeszkód nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane, w praktyce będą pojawiać się wątpliwości dotyczące zakresu tego pojęcia. Zaznaczyć należy również, że utrwalona linia orzecznicza sądów administracyjnych nie dopuszcza możliwości wystawienia nowej poprawionej faktury, w sytuacji gdy faktura pierwotna została wprowadzona do obrotu. Zasada ta odnosi się zarówno do faktur papierowych, jak i faktur elektronicznych. Należy wskazać, że dla bezpieczeństwa podatnika nawet poprawki w zakresie elementów nieobligatoryjnych faktury powinny być dokonywane poprzez wystawienie faktury korygującej, a nie nowej, tj. poprawionej faktury VAT.