Naczelnik urzędu skarbowego ma prawo wykreślić podatnika z rejestru VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się podatnikiem albo jego pełnomocnikiem. Takie uprawnienie daje organom podatkowym art. 96 ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 9061 wyjaśnił, że jeśli istnieje jakiekolwiek podejrzenie, że zarejestrowana firma nie prowadzi działalności gospodarczej, urzędy skarbowe są zobowiązane podjąć działanie mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Przepis budził wątpliwości posłów, ponieważ ustawa nie precyzuje, jakie działania powinny podejmować organy podatkowe w ramach udokumentowanych prób kontaktu oraz jak długo mają poszukiwać podatnika, zanim wykreślą go z rejestru VAT. Resort finansów nie zgodził się ze stwierdzeniem, że przepisy są nieprecyzyjne. Wskazał, że przepisy podatkowe nie wymieniają enumeratywnie, jakie działania urzędy skarbowe powinny podjąć, gdyż byłoby to trudne z uwagi na różnorodność sytuacji, w których wszczyna się czynności sprawdzające, np. podatnik nie składa deklaracji, nie wpłaca podatku, do urzędu skarbowego wpłynęło zapytanie innego urzędu w ramach kontroli krzyżowej itd. Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla podatnika z rejestru dopiero wówczas, gdy w wyniku podjętych czynności okaże się, że podatnik nie istnieje lub nie ma możliwości skontaktowania się z nim. W takiej sytuacji bezcelowe jest wydawanie decyzji lub postanowienia czy też powiadamianie podatnika, z którym urząd nie mógł nawiązać kontaktu.

Ważne!

Zgłoszenia o zaprzestaniu działalności dla celów podatku od towarów i usług w wyniku śmierci podatnika dokonuje jego następca prawny

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl