Obecnie przepisy ustawy o finansach publicznych przewidują szczególną ochronę stanowisk pracy audytora wewnętrznego. W projekcie nowej ustawy zrezygnowano z tej ochrony.

Dariusz Daniluk, wiceminister finansów, wyjaśnia jednak, że w projekcie nie zrezygnowano całkowicie z ochrony stosunku pracy audytorów, lecz jedynie ją ograniczono. Rozwiązanie stosunku pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego jednostek w dziale administracji rządowej nie będzie mogło nastąpić bez zgody właściwego komitetu audytu.

- Zmiana jest konsekwencją przyjętego przez projektodawców podejścia w zakresie regulowania audytu wewnętrznego - twierdzi nasz rozmówca.

Wyjaśnia, że wprowadzenie kontroli zarządczej, gdzie odpowiedzialność, m.in. za audyt, ciąży wprost na kierowniku jednostki, ograniczenie katalogu jednostek obligatoryjnie prowadzących audyt wewnętrzny czy umożliwienie outsourcingu funkcji audytu powodują konieczność uelastycznienia relacji kierownik jednostki-audytor wewnętrzny. Według Dariusza Daniluka trudno byłoby uzasadnić sytuację, w której kierownik jednostki nie dysponuje swobodą w zakresie doboru najbliższych i z definicji zaufanych pracowników.

- Audytorzy wewnętrzni, którzy rzetelnie i profesjonalnie wykonują nałożone na nich zadania, nie mają i nie będą mieli się czego obawiać - podkreśla wiceminister.

Poza tym nadal będzie obowiązywać ochrona zagwarantowana w kodeksie pracy.

Danuta Kamińska Skarbnik, Katowic pozytywnie ocenia proponowane zmiany. Właśnie kompetencja, wzajemne zaufanie i szacunek pomiędzy audytorem a kierownikiem daje najwyższe gwarancje pracy i największe efekty. Audytor winien służyć obiektywną radą i opinią swojemu kierownikowi.

- Ostatecznie ten ostatni odpowiada za gospodarkę finansową i działanie instytucji. Audytor natomiast nie ponosi żadnych konsekwencji - twierdzi nasza rozmówczyni.

Za irracjonalne uważa, aby kierownik nie mógł zwolnić osoby, z którą współpraca się nie układa.

Innego zdania jest Genowefa Nasierowska, prezes Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Jednostek Sektora Finansów Publicznych. Jej zdaniem, znaczne ograniczenie ochrony stosunku pracy audytorów wewnętrznych stanowi realne zagrożenie dla zachowania standardów audytu, głównie niezależności i obiektywizmu.

- Niejasne jest także, dlaczego pozostawiono ochronę stosunku pracy kierownikom komórek audytu, a pozbawiono jej pozostałych audytorów - twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje, że to głównie wśród audytorów, z jednostek samorządu terytorialnego, zmiana ta wzbudza niepokój o zachowanie odpowiedniej jakości wykonywanej przez nich pracy.