Przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem nie może rozliczyć się razem z małżonkiem. Jedynie ryczałt od przychodów z wynajmu prywatnych nieruchomości nie pozbawia wspólnego rozliczenia.

Ogólna zasada, która obowiązuje przy rozliczeniu dochodów, stanowi, że małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Od tego jest jednak wyjątek.

Małżonkowie, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany, który jest określony w ustawie o PIT (np. drobnych umów zlecenia do 200 zł, wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych). Dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany nie należy mylić z przychodami rozliczanymi ryczałtem ewidencjonowanym, który pozbawia prawa do wspólnego rozliczenia w rocznym PIT.

Trzeba pamiętać, że wspólny sposób opodatkowania nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (tzn. małżonek opodatkowany jest ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową). Istnieje tu jeden wyjątek, który pozwala na wspólne rozliczenie małżonków, mimo opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym. Dotyczy to osób osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to, że wynajem przez jednego z małżonków lub przez ich dwoje, np. mieszkania, które stanowi prywatny majątek, nie pozbawia ich wspólnego rozliczenia pozostałych dochodów uzyskanych z innych źródeł, np. ze stosunku pracy.

Reklama