Eksporterzy towarów wywożonych poza obszar Unii spotykają się z sytuacjami, w których reprezentująca je przed organami celnymi agencja celna uzależnia wydanie dokumentów potwierdzających eksport towarów (niezbędnych do zastosowania 0-proc. stawki VAT) od przedstawienia dodatkowych danych dotyczących wywiezionych produktów.

Żądanie to może dotyczyć np. przedstawienia faktury z ceną, za jaką eksporter nabył te towary od polskiego lub unijnego producenta, pośrednika, bądź informacji na temat technologii produkcji towarów.

Zdaniem ekspertów agencja celna nie ma podstaw wymagać od eksporterów informacji dotyczących cen towarów ani tym bardziej technologii ich produkcji.

W wywozowym zgłoszeniu celnym jest wskazywany m.in. numer faktury handlowej lub inny dokument, który jest wykorzystywany przez eksportera dla celów rozliczeń VAT. Kopia takiego dokumentu powinna być również przekazana agencji celnej dla potrzeb realizacji odprawy celnej.

– Niemniej jednak w takim przypadku dotyczy to faktury wystawianej przez unijnego eksportera na rzecz nabywcy towarów z kraju trzeciego – tłumaczy Andrzej Milczarczyk, menedżer z PricewaterhouseCoopers.

Dla celów realizacji celnych obowiązków eksportowych cena, za jaką eksporter nabył wywożone przez siebie towary, bądź też szczegóły dotyczące technologii ich produkcji nie są potrzebne.

– Tym bardziej nie ma żadnych podstaw do uzależniania przez agencję celną wydania oryginałów wywozowych zgłoszeń celnych (czyli obecnie elektronicznych komunikatów IE 599) od przedstawienia przez eksportera poufnych lub wrażliwych danych – dodaje Sylwester Witalis, konsultant podatkowy w PricewaterhouseCoopers.

Jeżeli przedsiębiorca spotyka się z takim przypadkiem, powinno to wzbudzić jego wątpliwości co do celów i zamiarów, dla których agencja celna żąda takich informacji. Przykładowo, czy nie czyni tego w celu sprzedaży poufnych danych konkurencji. Dla uniknięcia podobnych sytuacji najlepiej przed rozpoczęciem współpracy z przedstawicielem celnym określić w pisemnej umowie, m.in. jakie dokumenty i dane będą wymagane dla potrzeb realizacji formalności celnych.

Ważne

Wartość towarów w wywozowym zgłoszeniu celnym jest informacją deklarowaną jedynie dla celów statystycznych