W projekcie zmian w opodatkowaniu leasingu przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki w ustawie o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadzono uregulowania tzw. leasingu konsumenckiego, czyli dotyczącego osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Leasing finansowy

Gdy umowa leasingu spełnia warunki określone w art. 23f ustawy o PIT (art. 17f ustawy o CIT), a więc stanowi leasing finansowy (kapitałowy), odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, a do przychodów finansującego nie zalicza się opłat w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Z leasingiem finansowym mamy do czynienia, gdy:

● umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,

● suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,

● umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy dokonuje korzystający.

W tym przypadku projekt wprowadza przy leasingu konsumenckim również wyłączenie z przychodów finansującego opłat w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Warunkiem jest, aby:

● umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony z osobą fizyczną nieprowadzącą firmy,

● suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny VAT, odpowiadała co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,

● umowa zawierała postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingodawca rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Dodatkowo wprowadzono zastrzeżenie, że gdy po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania przedmiot umowy, to przychodem finansującego są opłaty ustalone przez strony, nawet gdy odbiegają znacznie od wartości rynkowej.