Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacje poselską (nr 4657) wskazało, że przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie, inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe w wysokości ustalonej przez gminę (Radę m. st. Warszawy) lub związek komunalny, zostały zwolnione od obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienie ma zastosowanie do 31 grudnia 2008 r. Wynika to z par. 2 pkt 1 i poz. 6 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 113, poz. 720). Zakres zastosowania zwolnień od ewidencjonowania po 31 grudnia 2008 r. zostanie określony w nowym rozporządzeniu ministra finansów w sprawie kas rejestrujących.

Resort poinformował, że na obecnym etapie nie zostały jeszcze podjęte rozstrzygnięcia co do projektów przepisów w zakresie kas rejestrujących, które wyznaczałyby zakres tych zwolnień.

Przypomnijmy, że obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.). Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Minister finansów może wprowadzać w drodze rozporządzenia na czas określony zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących niektórych grup podatników oraz niektórych czynności, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.