AGNIESZKA TYCZYŃSKA-OSIŃSKA

biegły rewident, Finans-Servis

Tak

Sprzedaż prawa do domeny internetowej będzie stanowić przychód z tytułu działalności gospodarczej wtedy, gdy ma ona charakter ciągły i zorganizowany. W przypadku sprzedaży incydentalnej źródłem przychodu są prawa majątkowe opodatkowane na zasadach ogólnych.

Co do zasady, jeżeli sprzedaż miała charakter zorganizowany i ciągły, to źródłem dochodu może być działalność gospodarcza. Podobnie będzie, gdy sprzedawca prowadzi już działalność gospodarczą (choćby w innym zakresie), a zbywana domena wykorzystywana była na potrzeby związane z tą działalnością. Jeżeli natomiast będzie to sprzedaż sporadyczna, która nie spełnia definicji działalności gospodarczej zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, to źródłem dochodu powinny być prawa majątkowe.

W praktyce, poza sytuacją, w której działalność jest już zarejestrowana, trudno jest rozstrzygnąć jednoznacznie, czy określona sprzedaż stanowi jeszcze dochód z praw majątkowych, czy już działalność gospodarczą. Urzędy skarbowe z reguły biorą pod uwagę częstotliwość, rozmiar oraz zorganizowanie dokonywanych transakcji.

W ramach przychodu z tytułu sprzedaży praw majątkowych można wyodrębnić przychód, do którego będą miały zastosowanie 50-proc. koszty uzyskania przychodu. Chodzi tu o sytuacje, w których zbywca był autorem domeny internetowej i w związku z tym miał prawo do znaku towarowego, czyli prawo do korzystania z nazwy domeny. Natomiast zbycie prawa do korzystania z domeny internetowej wynikające z jej rejestracji będzie stanowić przychód, który pomniejszyć można jedynie o koszty związane z nabyciem domeny (np. rejestracja domeny). Zatem w ramach jednej transakcji można rozróżnić dwie grupy przychodów, do których zastosowanie będą miały różne koszty. Odpowiednia alokacja przychodu w zawieranej umowie może być dla zbywcy źródłem sporych oszczędności podatkowych. Jeżeli zaś zbywca nie będzie autorem domeny internetowej, powyższe rozróżnienie kosztów nie będzie miało zastosowania. W konsekwencji do całej transakcji będą miały zastosowanie koszty związane z nabyciem domeny.

W przypadku gdy sprzedaż domeny internetowej stanowi przychód z działalności gospodarczej, zastosowanie będą miały koszty związane z nabyciem domeny. Dochód natomiast może zostać opodatkowany według zasad ogólnych (19 proc., 30 proc., 40 proc.) lub według stawki liniowej 19 proc. Możliwe jest również opodatkowanie przychodu tzw. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanym według stawki 3 proc. (w tym przypadku nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodu).

Jeżeli jednak w ramach działalności gospodarczej zbywca będzie przenosił prawo do znaku towarowego, którego był autorem, to uzyskany z tego tytułu przychód należy wyodrębnić z przychodu uzyskanego w ramach działalności gospodarczej i opodatkować na zasadach ogólnych z 50 proc. kosztami uzyskania przychodu jako przychód ze sprzedaży prawa do znaku towarowego. Pozostały przychód, tj. wynikający z tytułu prawa do korzystania z domeny opodatkowany, będzie według stawki, którą podatnik wybrał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

(PM)

Podstawa prawna

■ Art. 14 ust. 2, art. 18, art. 22 ust. 9, art. 29 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■ Art. 6 oraz art. 12 ust. 10 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz.U. z 1998 r. nr 88, poz.144 z późn. zm.).