PAWEŁ MAŁECKI

doradca podatkowy w Kancelarii Doradców i Audytorów w Poznaniu

Nie

Aby można było skorzystać z ulgi internetowej, poza opłacaniem abonamentu za usługę internetową trzeba posiadać fakturę na swoje nazwisko.

Ulga internetowa odliczana jest zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie faktury VAT wystawionej na podatnika. Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że w przypadku małżonków ulgę odlicza ten z małżonków, który jest uwidoczniony na fakturze. Przy wspólnocie majątkowej takie stanowisko jest dyskusyjne, ale stosując tę interpretację, odliczenia może dokonać tylko żona. Ponieważ fakturę zapłacono przelewem, potrzebny jest również ten dokument (on dopiero informuje, że wydatek poniesiono). Zapłata za fakturę żony przez przelew wykonany z rachunku bankowego męża uprawnia do odliczenia, o ile oczywiście konto i cały majątek objęty jest wspólnością majątkową.

(EM)

Podstawa prawna

■ Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).