PAWEŁ JABŁONOWSKI

doradca podatkowy, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Tak

Warunkiem zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu towarów objętych tą procedurą jest m.in. dołączenie administracyjnego dokumentu towarzyszącego do przewożonych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Należy przypomnieć, że administracyjny dokument towarzyszący to dokument, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe zharmonizowane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Zawieszenie poboru akcyzy może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe). Procedura zawieszenia poboru oznacza, że akcyza nie jest w danym momencie faktycznie należna. Obowiązek jej zapłaty powstaje po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Jeżeli procedura ta związana jest z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, to warunkiem zawieszenia poboru akcyzy jest m.in. dołączenie przez podatnika do przewożonych wyrobów administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

Obowiązek ten dotyczy także przypadku wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Prowadzący skład podatkowy jest zobowiązany w takim przypadku wystawić administracyjny dokument towarzyszący.

Należy pamiętać, że aby wystawić administracyjny dokument towarzyszący, firma musi mieć status składu podatkowego. Możliwości wystawienia takiego dokumentu są zatem ograniczone podmiotowo.

Wzór administracyjnego dokumentu towarzyszącego określa rozporządzenie ministra finansów dotyczące dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Przedmiotowy dokument składa się z pięciu kart, w którym znajduje się m.in. karta dla wysyłającego, karta zwrotna dla odbiorcy, karta zwrotna dla wysyłającego, karta dla władz państwa przeznaczenia, karta dla urzędu celnego właściwego dla wysyłającego. Możliwe jest także stosowanie administracyjnego dokumentu towarzyszącego uzyskanego w formie elektronicznej, jeżeli jest on zgodny ze wzorem dołączonym do powyższego rozporządzenia.

Taki dokument powinien być wypełniony czytelnie i w trwałej formie (może być wydrukowany), a wszelkie poprawki lub dopiski nie są dopuszczalne. Niewykorzystane rubryki w zakresie 18a-22c przedmiotowego dokumentu powinny być przekreślone celem uniemożliwienia dokonywania dalszych wpisów.

Dokument zawiera wiele rubryk, których omówienie w ramach niniejszego komentarza jest niemożliwe, bowiem dołączona do wzoru administracyjnego dokumentu towarzyszącego instrukcja wypełnienia powinna rozwiązać podstawowe wątpliwości.

Pewne wątpliwości może budzić rubryka nr 2, dotycząca umieszczenia numeru akcyzowego wysyłającego, w sytuacji gdy podmiot posiada więcej niż jeden skład podatkowy, z których każdy otrzymał swój numer akcyzowy.

Pojawia się bowiem pytanie, czy w powyższej rubryce należy wpisać numer składu podatkowego głównego, czy też numer składu podatkowego dokonującego wysyłki wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W rubryce nr 2 wpisuje się numer identyfikacyjny prowadzącego skład podatkowy, a nie numer akcyzowy składu podatkowego, z którego dokonywana jest wysyłka. Natomiast numer akcyzowy składu podatkowego, z którego dokonywana jest wysyłka, należy wpisać w rubryce nr 15. Należy zatem odróżnić numer identyfikacyjny podatku akcyzowego przyznany nadawcy przez władzę skarbową od numeru samego składu podatkowego, określonego w zezwoleniu na prowadzenie składu.

(AT)

Podstawa prawna

■ Rozporządzenie ministra finansów z 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz.U. nr 81, poz. 744 z późn. zm.).

■ Ustawa z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz. 257 z późn. zm.).