Podatnik sprzedający nieruchomość, który musiał zapłacić opłatę (rentę) planistyczną, nie uwzględni jej w kosztach uzyskania przychodów przy zbyciu nieruchomości. Dotyczy to rozliczenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od momentu jej nabycia. Taką informację podaliśmy w DGP z 5 listopada. Teraz wyjaśniamy sprawę dalej. Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów (MF), czy taka opłata, ale uiszczona przed zbyciem nieruchomości będzie kosztem podatkowym przy jej sprzedaży. Resort twierdzi, że nie będzie.

Według MF uiszczona opłata na rzecz gminy zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.), nie stanowi kosztu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Nie będzie takim kosztem także, gdy opłata wniesiona zostanie przed zbyciem nieruchomości.

Jak podkreśla ministerstwo, powstanie określonego w powołanym przepisie roszczenia gminy o zapłatę opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości uzależnione jest od faktu zbycia tej nieruchomości.

– Zatem nawet wcześniejsza wpłata – przed terminem wymagalności – nie zmienia charakteru opłaty planistycznej, gdyż dopiero zbycie nieruchomości powoduje powstanie tego zobowiązania – podsumowuje MF.

Ważne

Opłata planistyczna pobierana jest przez gminy w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego