Podatnik może zaliczyć wydatki na studia do kosztów firmy, jeśli ta nauka ma związek z prowadzonym biznesem.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił, czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwotę poniesioną na opłatę za I rok studiów oraz opłatę rekrutacyjną. W omawianym przypadku podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie praktyki fizjoterapeutycznej i jednocześnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe – w ramach studiów II stopnia na uniwersytecie medycznym. Zdobyte umiejętności przełożą się na efektywność pracy, a kierunek studiów związany jest z profilem prowadzonej firmy.
Zatem jeżeli ponoszone wydatki na podwyższenie kwalifikacji zawodowych (pomimo że trudno je przypisać do konkretnych przychodów) mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w konsekwencji wpływ na powstanie lub zwiększenie, obecnie lub w przyszłości, przychodu, to wydatki na ten cel mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jednak pod warunkiem ich należytego udokumentowania.
Wykazanie związku poniesionych wydatków z działalnością gospodarczą oraz ich wpływu na wysokość osiągniętych przychodów spoczywa na podatniku.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 listopada 2009 r. (nr ITPB1/415-752/09/AK).