ICS to nowy system, który ma obsługiwać elektronicznie przywozowe deklaracje skrócone oraz przyspieszyć wymianę informacji między urzędami celnymi UE.
Zgodnie z unijnymi rozporządzeniami od 1 lipca 2009 r. podmioty działające w obrocie towarowym z krajami spoza Unii zobowiązane są do składania przywozowych deklaracji skróconych przed wprowadzeniem towarów na obszar celny Wspólnoty w granicznych urzędach celnych (w tzw. urzędach celnych wprowadzenia). Na podstawie danych z tych deklaracji organy celne przeprowadzą analizę ryzyka pod kątem ochrony i bezpieczeństwa towarów wprowadzonych na obszar Unii. Analiza ryzyka dotyczy prób wprowadzenia towarów zabronionych. Na podstawie danych zawartych w przywozowej deklaracji skróconej zostanie podjęta decyzja o tym, czy towar powinien zostać poddany kontroli czy też nie.
Deklaracje będą składane drogą elektroniczną, a za ich obsługę, czyli wymianę informacji pomiędzy organami a przedsiębiorcami, a także samymi organami, odpowiedzialny będzie System Kontroli Importu (ICS). Od marca 2010 r. e-deklaracje będą składane fakultatywnie, aby dać czas organom oraz przedsiębiorstwom na dostosowanie się do nowego obowiązku. Jednak od 1 stycznia 2011 r. składanie deklaracji w formie elektronicznej ma być obowiązkowe. System będzie obsługiwał również komunikaty informujące administrację celną o przybyciu towaru na granicę Polski oraz weryfikację numeru EORI (wspólnotowy system rejestracji podmiotów gospodarczych) i AEO (statusu upoważnionego przedsiębiorcy).
System ICS nie będzie obsługiwał zwykłych zgłoszeń przywozowych. Nie znosi obowiązku dokonania prawidłowego zgłoszenia celnego. Jeśli przywozowa deklaracja skrócona nie zostanie złożona przez osobę wprowadzającą towary lub przez przewoźnika najpóźniej na godzinę przed przybyciem towarów do urzędu celnego, towar nie będzie dopuszczony do obrotu. Przepisy przewidują wiele udogodnień. Przykładem może być wprowadzenie instytucji „zmiany trasy”. Towar będzie mógł być wprowadzony przez każdy urząd celny, nawet jeśli jest to inny urząd niż ten, który podany został na przywozowej deklaracji skróconej. W takim wypadku urząd celny, przez który pierwotnie towar miał być wprowadzony, prześle informacje wraz z analizą ryzyka do urzędu, przez który faktycznie towar zostanie wprowadzony.