Wprowadzenie tej zasady przewiduje rządowy projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z 22 sierpnia.

Zgodnie z art. 55 projektu firmy audytorskie będą ponosić odpowiedzialność za szkodę spowodowaną swoim działaniem lub zaniechaniem proporcjonalnie do stopnia, w jakim przyczyniły się do powstania szkody.

Z kolei kwota odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej zostanie uzależniona od tego, jakie podmioty będą badane przez spółkę audytorską.

Jeżeli klientami zostaną jednostki zainteresowania publicznego odszkodowanie nie przekroczy mniejszej z dwóch kwot: 20-krotności wynagrodzenia za audyt lub 12 mln zł.

W przypadku badania pozostałych jednostek odszkodowanie nie będzie większe niż: 10-krotność wynagrodzenia za czynności rewizji finansowej lub kwoty 3 mln zł - w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza.

Ograniczenie odpowiedzialności nie będzie dotyczyć przypadków umyślnego naruszenia obowiązków zawodowych przez biegłego rewidenta.

Przypomnijmy, że w tym roku Komisja Europejska wydała zalecenie, zgodnie z którym państwa członkowskie powinny ograniczyć odpowiedzialność cywilną firm audytorskich. Państwa unijne do 5 czerwca 2010 r. powinny poinformować Komisję Europejską o podjętych działaniach w tym zakresie.