JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Spółka w prowadzonych składach podatkowych zajmuje się produkcją, przyjmowaniem, magazynowaniem i wysyłką paliw, np. benzyny, oleje oraz gazy przeznaczone na cele zwolnione od akcyzy stosowane do napędu statków powietrznych, do celów żeglugi oraz do celów opałowych. Spółka może produkować, przyjmować, magazynować oraz wysyłać również inne wyroby, które nie korzystają ze zwolnienia ze względu na przeznaczenie. Ze składów podatkowych spółki wyroby są wysyłane do podmiotów pośredniczących oraz zużywających. Spółka jako podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi ewidencję wyrobów zwolnionych wysyłanych z jej składów, wystawia i dołącza dokument dostawy oraz obejmuje towary zabezpieczeniem akcyzowym do czasu potwierdzenia ich odbioru przez odbiorcę. Wymaga też udokumentowania, że odbiorcy paliw są podmiotami pośredniczącymi lub zużywającymi, a więc podmiotami uprawnionymi do odbioru wyrobów ze zwolnieniem z akcyzy.

W trakcie przemieszczania wyrobów zwolnionych z akcyzy mogą powstać straty paliw stwierdzone przy odbiorze. Czy na podstawie ustawy o podatku akcyzowym ubytki powstałe przy przemieszczeniu tych wyrobów ze składów podatkowych spółki do podmiotu pośredniczącego i zużywającego powinny podlegać opodatkowaniu akcyzą?

ODPOWIEDŹ IZBY

W myśl art. 2 pkt 20 lit. a) ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 32, poz. 11 z późn. zm.), ubytki wyrobów akcyzowych to wszelkie straty wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji wyrobów energetycznych lub wyrobów tytoniowych.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych.

Artykuł 2 pkt 20 lit. a) ustawy akcyzowej stanowi, że za ubytki wyrobów akcyzowych należy uważać wszelkie straty wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, które powstały podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji wyrobów energetycznych.

Zatem ubytki wyrobów energetycznych objętych zwolnieniem od akcyzy i wymienionych w art. 32 ust. 1 ustawy, powstałe w toku przewozu ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego lub zużywającego nie mieszczą się w dyspozycji art. 2 pkt 20 lit. a) ustawy i nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 listopada 2009 r. (nr ITPP3/443-145/09/JK)