Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej każdy obywatel ma prawo złożyć wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Wniosek należy złożyć do organu administracji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.kip.gov.pl. Opłatę należy wpłacić w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.

Wprowadzenie nowej stawki związane jest ze zmianami przepisów ustawy z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 141, poz.888). W ślad za tym zmienione zostało brzmienie art. 14f par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Obniżenie opłaty to jednak nie jedyna zmiana w zasadach wydawania interpretacji podatkowych

Od 11 października rozporządzeniem prezydenta (Dz.U. nr 163, poz. 1016) rozpoznawaniem spraw dotyczących skarg na indywidualne interpretacje podatkowe wydawane przez ministra finansów ponownie zajmą się wszystkie wojewódzkie sądy administracyjne. Obecnie skargi te rozpoznaje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako właściwy z uwagi na siedzibę organu wydającego interpretacje podatkowe. Co prawda w praktyce ich wydawaniem zajmują się cztery izby skarbowe, jednak robią to w imieniu ministra finansów. Wyraźnie przesądza o tym art. 14b Ordynacji podatkowej. To wynik wcześniejszych zmian w Ordynacji podatkowej, które taką kompetencję przekazały z naczelników urzędów skarbowych w ręce ministra finansów.

Zmiana ta spowodowała jednak to utrudnienie, że zamiast skarżyć się - jak miało to miejsce wcześniej - na interpretacje do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego dla województwa, w którym wnioskodawca mieszka, wszyscy bez względu na to, z jakiego regionu pochodzą, musieli skargi wysyłać do Warszawy.

Teraz z mocy rozporządzenia prezydenta RP znów skargi składane będą do tego sądu administracyjnego, który jest właściwy dla województwa, w którym mieszka osoba skarżąca się na interpretację. Co więcej, do sądów tych mają też trafić skargi, które zostały złożone w warszawskim sądzie przed wejściem nowych przepisów w życie, a nadal czekają na rozstrzygnięcie. Nie dotyczyłoby to tylko przypadków, w których warszawski sąd wyznaczył już termin rozprawy.

Kolejne zmiany dotyczące interpretacji, mają wejść w życie 1 stycznia 2009 r. I tak w przypadku, gdy podatnik nie zapłaci za wydanie interpretacji podatkowej, w terminie siedmiu dni, organ podatkowy będzie musiał wezwać go do jej uiszczenia. Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu. Obecnie jeśli podatnik nie uiści opłaty w terminie, wniosek w sprawie interpretacji pozostawia się bez rozpatrzenia. Dzieje się tak bez uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty. I to właśnie ma się zmienić.

Od nowego roku dopiero po upływie siedmiu dni, gdy wnioskodawca wpłaty nie dokona, organ podatkowy będzie mógł pozostawić wniosek bez rozpoznania. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia nadal wydać trzeba będzie postanowienie, na które służyło będzie zażalenie.