Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wczoraj skargę kasacyjną dyrektora izby skarbowej w sprawie dotyczącej interpretacji podatkowej. Sąd potwierdził, że interpretacje podatkowe z wniosków złożonych do 30 czerwca 2007 r., ale wydane po tej dacie, może uchylić lub zmienić tylko minister finansów. Oznacza to, że dyrektor izby skarbowej nie może z urzędu zweryfikować ostatecznych interpretacji wydanych przez siebie od 1 lipca 2007 r.

Jak wyjaśnił sędzia NSA Marek Kołaczek, spór w sprawie sprowadzał się do wykładni dwóch przepisów przejściowych, tj. art. 4 ust. 1 i 2 ustawy zmieniającej Ordynację podatkową (Dz.U. nr 217, poz. 1590). Pierwszy z nich dotyczy tzw. postępowań w toku. Jeżeli podatnik złożył wniosek o interpretację przed nowelizacją, tj. przed 1 lipca 2007 r., to zastosowanie mają stare przepisy. W ocenie NSA ten przepis dotyczy procedury udzielenia interpretacji i odnosi się tylko do jednej okoliczności, tj. złożenia wniosku. Czas jej wydania nie ma znaczenia. Jeżeli podatnik nie zakwestionował interpretacji, procedura ta ulega zakończeniu.

Drugi przepis dotyczy zmiany lub uchylenia decyzji i pozwala na stosowanie starych przepisów do interpretacji wydanych przed nowelizacją. Dlatego jeżeli decyzja została wydana od 1 lipca 2007 r. i stała się ostateczna, jej zmiany lub uchylenia może dokonać tylko minister finansów. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1389/08