Osoby, które podejmują pracę w rodzinnym biznesie, muszą pamiętać o ewentualnej odpowiedzialności za długi podatkowe. Zgodnie z przepisami członek rodziny podatnika prowadzącego działalność odpowiada z nim solidarnie za zaległości podatkowe. Odpowiedzialność dotyczy całego majątku. Solidarność nie oznacza odpowiedzialności po połowie czy po równo. W takie sytuacji każdy z dłużników odpowiada za cały dług, a organ podatkowy może wybrać, od kogo wyegzekwuje część lub całość należności.

Ustawodawca ograniczył jednak zakres odpowiedzialności. Rodzina współpracująca z przedsiębiorcą odpowiada tylko za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności. Oznacza to, że rodzina nie będzie odpowiadać za prywatne długi podatkowe przedsiębiorcy. Ponadto odpowiedzialność odnosi się do zaległości powstałych w okresie, w którym członek rodziny stale współdziałał z podatnikiem w wykonywaniu działalności i osiągał z niej korzyści. Górny pułap odpowiedzialności wyznacza wysokość uzyskanych korzyści. Za długi podatkowe nie odpowiadają osoby, wobec których na podatniku ciążył obowiązek alimentacyjny. W praktyce najczęściej wyłączenie to będzie miało zastosowanie do dzieci. Zasadniczo rodzina nie odpowiada też za niepobrane podatki oraz pobrane, a niewpłacone przez płatników lub inkasentów.

W przypadku małżonków przed odpowiedzialnością nie chroni separacja, rozdzielczość majątkowa ani fakt pozostawania w konkubinacie.

Odpowiedzialność za niezapłacone podatki

Członkami rodziny, którzy odpowiadają razem z przedsiębiorcą, są: zstępni (dzieci, wnuki itd.) wstępni (rodzice, dziadkowie itd.) rodzeństwo, małżonkowie zstępnych, osoba pozostającą w stosunku przysposobienia oraz pozostającą z podatnikiem w faktycznym pożyciu (konkubent).