Sprzedawca nie może poprawić faktury VAT, wystawiając notę korygującą. Takie uprawnienie przysługuje tylko nabywcy towaru.
Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika, któremu organy podatkowe zarzuciły błędne rozliczenie VAT. Sąd podzielił stanowisko fiskusa, że sprzedawca nie może poprawić błędnie wystawionej faktury VAT notą korygującą. Jak wyjaśnił sędzia sprawozdawca Tomasz Kolanowski, ustawodawca przewidział możliwość dokonywania poprawek faktur VAT poprzez wystawienie not i faktur korygujących. Jednak z przepisów jasno wynika, że noty korygujące wystawia tylko nabywca. Sprzedawca może wystawić fakturę korygującą.
NSA potwierdził, że jeżeli sprzedawców było trzech, a nie jeden, przy sprzedaży każdy z nich powinien wystawić fakturę w odpowiedniej części. Jednak jeżeli omyłkowo została wystawiona faktura przez jednego podatnika, trzeba ją było w całości zaewidencjonować i rozliczyć. Potem błąd można było naprawić, wystawiając faktury korygujące i skorygować rozliczenie podatku.
Spór w sprawie dotyczył sprzedaży związanej z nieruchomością. Jej właścicielami były trzy osoby, które prowadziły indywidualną działalność gospodarczą. W celu zapewnienia obsługi nieruchomości współwłaściciele otworzyli jeden wspólny rachunek bankowy. Skarżący był też pełnomocnikiem do dokonywania zakupów i sprzedaży związanych z realizacją inwestycji prowadzonych na wspólnej nieruchomości. Problem powstał wtedy, gdy skarżący wystawił tylko jedną fakturę na swoje nazwisko. Choć później została wystawiona nota korygująca i wszyscy współwłaściciele rozliczyli VAT proporcjonalnie do udziałów, organy podatkowe uznały to za błąd. Wyrok jest prawomocny.
Sygn. akt I FSK 1179/08