Często przedsiębiorca płaci za bilety pracownikom, którzy wracają np. z budowy do domu. Wyjazdy te nie odbywają się w ramach podróży służbowych. Marek Kolibski, doradca podatkowy z kancelarii Ożóg i wspólnicy w Warszawie wskazuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zwolniony od podatku dochodowego został zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy (przez dojazdy należy rozumieć również powrót z zakładu pracy), jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw.

Ustawodawca ma tutaj na myśli odpowiednie przepisy ustaw dotyczących przede wszystkim służb mundurowych (o Policji, Służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Sądzie Najwyższym, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, prokuraturze, chorobach zakaźnych i zakażeniach, ustroju sądów powszechnych).

- W tych wszystkich sytuacjach, gdzie nie ma tego zwolnienia, a tak jest w analizowanym przypadku, pełny bądź częściowy zwrot pracownikom kosztów biletów na powrót do miejsca zamieszkania np. z placu budowy będzie powodował powstanie dla nich przychodu z tego tytułu. Przychód powstanie zarówno w razie przekazania biletów pracownikom, jak i w razie zwrotu pracownikom części bądź całości zapłaconej ceny - podkreśla Marek Kolibski.

Odnośnie do VAT, jak podkreśla ekspert, należy mieć na uwadze, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego.

W przypadku nabycia przez pracodawcę biletów nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nabycie to będzie służyło czynności nieodpłatnej, a więc niepodlegającej opodatkowaniu VAT.

- Tym samym nieodpłatne przekazanie biletów pracownikom nie podlega opodatkowaniu VAT oraz nie rodzi obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej i odprowadzenia podatku - podsumowuje Marek Kolibski.

PAWEŁ JAKUBCZAK

pawel.jakubczak@infor.pl