Podatnik pracował w 2002 roku w Wielkiej Brytanii i rozliczył się z polskim urzędem skarbowym z kwot tam zarobionych. We wrześniu tego roku złożył wniosek o abolicję. Do kiedy urząd ma czas na wydanie decyzji o zwrocie podatku?
Podatnik, który ubiega się o zwrot podatku zapłaconego za granicą w latach 2002-2007 lub umorzenie zaległości z tego tytułu za te lata, powinien złożyć wniosek PIT-AZ. Jest to o tyle istotne, że tylko wtedy urząd skarbowy może wszcząć postępowanie podatkowe i wydać decyzję w tej sprawie. W sprawie umorzenia zaległości oraz zwrotu organ podatkowy wydaje decyzję, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku, w której określa wysokość umorzonej kwoty zaległości lub kwoty zwrotu. Jednak w przypadku wniosku dotyczącego roku 2002 decyzję wydaje się do 30 listopada 2008 r.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu.