Kwestia ujmowania wydatków w kosztach podatkowych poniesionych przy przygotowaniu emisji akcji (udziałów) od dłuższego czasu jest przedmiotem sporu podatników z organami podatkowymi.

Pozyskanie kapitału na działalność opodatkowaną VAT w drodze emisji akcji służy prowadzeniu sprzedaży opodatkowanej i naliczony przy tym VAT podlega odliczeniu od podatku należnego.

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w Kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy podkreśla, że pozyskanie kapitału przez dany podmiot jest elementem jego działalności gospodarczej. Jeżeli wykonywane przez niego czynności dają prawo do odliczenia VAT, to ma prawo odliczyć go również od takich wydatków. Potwierdzeniem tego stanowiska jest m.in. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 26 maja 2005 r. w sprawie Kretztechnik (C-465/03) oraz wyrok WSA w Bydgoszczy z 5 sierpnia 2009 r. (sygn. akt I SA/Bd 403/09).

Andrzej Nikończyk zaznacza, że jeżeli spółka nie korzysta z pełnego prawa do odliczenia VAT, a pozyskane środki mają służyć całej jej działalności, to VAT od wydatków na emisję nowych akcji lub udziałów jest rozliczany proporcjonalnie.

Ważne

Podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego