dr André Helin

prezes BDO Numerica

Obowiązujące rozporządzenia nie wprowadzają odrębnych zasad rachunkowości przewidzianych dla spółek publicznych. W porównaniu z ustawą o rachunkowości skracają okresy sprawozdawcze oraz rozszerzają zakres i formę prezentacji oraz publikacji informacji dodatkowych. Operują sztywnymi formatami prezentacji danych finansowych.

Rozporządzenie z 18 października 2005 r. zawiera silniejsze umocowanie MSR w zakresie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Spółki dopuszczone do publicznego obrotu są zobowiązane do przekazywania raportów okresowych: kwartalnych, półrocznych i rocznych. Raport kwartalny powinien zawierać, odpowiednio do rodzaju prowadzonej działalności, dane za kwartał roku obrotowego objęty tym raportem oraz dane narastająco za wszystkie pełne kwartały danego roku obrotowego, a co najmniej bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Raport półroczny i roczny zawierają te same zestawienia, ale ze znacznie rozbudowanymi informacjami uzupełniającymi.

Dane wszystkich raportów powinny być sporządzone zgodnie z przepisami rachunkowości. Podstawą są tu ustawy regulujące zasady funkcjonowania jednostki (np. prawo bankowe lub ustawa o działalności narodowych funduszy inwestycyjnych), a następnie ustawa o rachunkowości oraz ewentualne rozporządzenia regulujące rachunkowość szczegółowo, jeżeli takie występują. Jeżeli te przepisy nie zawierają szczegółowych rozwiązań, spółki publiczne mogą, podobnie jak inne jednostki objęte ustawą o rachunkowości, skorzystać z krajowych lub międzynarodowych standardów rachunkowości.