JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

W 2006 roku spółka nabyła grunt o wartości 150 tys. zł z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży w ciągu 12 miesięcy. Jego wartość odniosła w ciężar kosztów (koszty operacyjne) w momencie zakupu. Planowana sprzedaż nie doszła do skutku, więc spółka dokonała korekty ujęcia działki w księgach handlowych, odnosząc jej wartość w środki trwałe w pozycji grunty. Skorygowano też zeznanie CIT. Naliczono podatek dochodowy, odsetki budżetowe i odsetki ma podstawie art. 16e ustawy o CIT. Czy spółka musiała naliczać i odprowadzić od gruntu (używanego powyżej roku) odsetki, o których mowa w art. 16e ust. 1 pkt 4 w związku z art. 16e ust. 2 ustawy o CIT?

ODPOWIEDŹ IZBY

Artykuł 16e ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) stanowi, że jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie składniki majątku wymienione w art. 16a ust. 1 i art. 16b ust. 1, o wartości początkowej przekraczającej 3,5 tys. zł, i ze względu na przewidywany przez nich okres używania równy lub krótszy niż rok nie zaliczą ich do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, a faktyczny okres ich używania przekroczy rok, podatnicy są zobowiązani, w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął:

1) zaliczyć te składniki do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, przyjmując je do ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia,

2) zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia lub kosztem wytworzenia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres ich dotychczasowego używania, obliczonych dla środków trwałych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie, a dla wartości niematerialnych i prawnych przy zastosowaniu zasad określonych w art. 16m ustawy o CIT,

3) stosować stawki amortyzacji w całym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych,

4) wpłacić, w terminie do 20 dnia tego miesiąca, do urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, i naliczoną kwotę odsetek wykazać w zeznaniu; odsetki od różnicy, o której mowa w pkt 2, są naliczane według stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązującej w dniu zaliczenia składnika majątku do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Ponadto art. 16e ust. 2 ustawy o CIT stanowi, że ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zaliczenia wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku o wartości początkowej przekraczającej 3,5 tys. zł do kosztów, a następnie zaliczenia tych składników do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przed upływem roku od dnia ich nabycia lub wytworzenia. Odsetki nalicza się wtedy do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie zalicza się gruntów i praw użytkowania wieczystego gruntu nabytych z zamiarem odsprzedaży.

W analizowanej sprawie grunt powinien być potraktowany jako towar handlowy. Klasyfikacja taka oznacza, że u podatników prowadzących księgi rachunkowe wydatki na jego nabycie są kosztami bezpośrednio związanymi z przychodami. Powinny być one rozliczone zgodnie z zasadami potrącalności kosztów w czasie zgodnie z art. 15 ust. 4, 4b, 4c ustawy o CIT. Regułą jest, że koszty bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Spółka nie musiała więc naliczać i odprowadzać odsetek, o których mowa w art. 16e ust. 1 pkt 4 w związku z art. 16e ust. 2 ustawy o CIT od gruntu zakupionego z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 października 2009 r. (nr IPPB5/423-427/09-4/JC)