Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Jak podkreśla MF, został on opracowany w związku z koniecznością implementacji do 1 stycznia 2010 r. postanowień Dyrektywy Rady 2008/118/WE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dotychczasową tzw. Dyrektywę horyzontalną 92/12/EWG, jak również wprowadzenia zmian uwzględniających potrzeby praktyki stosowania prawa w zakresie akcyzy.

Szymon Parulski, doradca podatkowy w Kancelarii Parulski & Wspólnicy, zwraca uwagę, że kolejna wersja zmian do ustawy akcyzowej uwzględnia postulaty branży energetycznej. Wykreślony zostanie obowiązek uiszczania wpłat wstępnych. W efekcie akcyza będzie płacona na podstawie faktur prognozowych czy blankietów. Również kwestia kradzieży energii zostanie doprecyzowana. MF uwzględniło również wiele postulatów dotyczących funkcjonowania systemu zwolnień od akcyzy.

– Niestety, w dalszym ciągu brak jest zmian w zakresie niezgodnego z prawem UE opodatkowania olejów smarowych oraz archaicznego systemu nadzoru nad obrotem paliwami opałowymi. Powstaje pytanie, co należy zrobić, aby MF w końcu przyznało rację podatnikom również w tych kwestiach – podsumowuje Szymon Parulski.