PODATKI

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Kto nie korzysta z VAT

Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą przepisy ustawy nie uznają czynności:

● z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1 – 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

● z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2 – 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Za podatników podatku od towarów i usług nie uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że wyłączenie tych organów i urzędów z kategorii podatników podatku od towarów i usług ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

Nieprowadzący działalności

Ustawa wprowadza też kategorię podatników podatku od towarów, która nie wiąże ich z wykonywaniem działalności gospodarczej, ale z dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (art. 16 ustawy o VAT). W przypadku podmiotów dokonujących importu towarów podatnikami są co do zasady osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

● na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną,

● uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z tymi procedurami.

Podatnikami podatku od towarów i usług są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

● będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju; oczywiście chodzi o usługi, które uwzględniając kryterium miejsca świadczenia uznaje się za wykonane na terytorium Polski (z wyjątkiem przypadków, gdy podatek został rozliczony przez usługodawcę),

● nabywające towary, jeżeli dokonującym dostawy tych towarów na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju (z zastrzeżeniem wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, o których mowa w art. 135 – 138 ustawy) – z wyjątkiem przypadków, gdy podatek został rozliczony przez dokonującego dostawy,

● dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

● nabywające nowe środki transportu, które miały być wywiezione poza terytorium kraju w ciągu 14 dni od dnia dostawy, a nie zostały wywiezione.

UWAGA NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny jest obowiązany umieszczać numer identyfikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach