PRACOWNICY

Pracodawca określa, jakim środkiem transportu będzie odbywał podróż służbową (patrz definicje str. 22) pracownik. Na wniosek pracownika może wyrazić zgodę na przejazd samochodem osobowym, który nie jest własnością pracodawcy. Zwrot kosztów przejazdu oblicza się wówczas w sposób następujący: jest to iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, którą ustala pracodawca. Nie może być ona jednak wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2088 z późn. zm.).

Natomiast zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu obejmuje cenę biletu z opłatami dodatkowymi. Uwzględnia się też przy tym wszystkie przysługujące pracownikowi ulgi na przejazd.

Koszty samochodu pracownika

Zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej między pracownikiem i pracodawcą.

Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

● dla samochodu osobowego:

– o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,

– o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,

● dla motocykla – 0,2303 zł,

● dla motoroweru – 0,1382 zł.

Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustala pracodawca.

Limit, ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć:

● 300 km – do 100 tys. mieszkańców,

● 500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,

● 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.

Limit dla pojazdów do celów służbowych w służbie leśnej może zostać podwyższony, przy czym nie może on przekroczyć 1500 km.

Limit dla pojazdów do celów służbowych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej, może zostać podwyższony, przy czym nie może on przekroczyć 3000 km.

UWAGA ZMNIEJSZENIE RYCZAŁTU

Kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza się o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych

Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać liczbę dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także liczbę dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.