WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE o postępowaniu podatkowym

Do wniosku o interpretację trzeba dołączyć pełnomocnictwo

TEZA

Dokument wykazujący umocowanie osoby albo osób działających w imieniu osoby prawnej jest niezbędny do ustalenia, że złożone podanie jest skuteczne, pochodzi od strony (wnioskodawcy). Temu celowi służy właśnie wykazanie legitymacji określonej osoby fizycznej (osób fizycznych) do występowania w charakterze organu spółki mającej osobowość prawną. Organ podatkowy nie może ani prowadzić postępowania, ani też podjąć w sprawie merytorycznego rozstrzygnięcia, jeżeli wniosek nie został złożony przez stronę lub osobę przez nią do tego umocowaną. Jest to warunek dopuszczalności wszczęcia postępowania i w efekcie rozpatrzenia wniosku.

Z UZASADNIENIA

Spółka podpisała z firmą medyczną umowę w sprawie zapewnienia opieki medycznej jej pracownikom. Zakres świadczeń zależał od przyznanej danemu pracownikowi karty. Firma medyczna zaoferowała w ramach umowy cztery rodzaje kart, którym odpowiadają następujące świadczenia: medycyny pracy, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem, poza opieką profilaktyczną oraz w ramach opieki rodzinnej. Zgodnie z umową pracodawca ponosi odpłatność za świadczenia medycyny pracy i profilaktycznej opieki zdrowotnej. Pozostałe świadczenia medyczne oferowane w ramach przyznanej karty obciążają bezpośrednio pracownika. Ponadto spółka wyjaśniła, że w umowie określono wartość (cenę) poszczególnych świadczeń oferowanych w ramach przyznanej pracownikowi karty. Cenę za poszczególne świadczenia medyczne określono ryczałtowo. Nie ma ona żadnego związku z ilością czy też brakiem faktycznie wykonanych świadczeń medycznych przez firmę medyczną na rzecz pracownika. Spółka zapytała, czy w takiej sytuacji powinna doliczać pracownikom do przychodu wartości świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji przeczytasz więcej:

Wartość świadczeń musi być przyporządkowana do pracownika

Nie każdy twórca ma prawo do podwyższonych kosztów podatkowych

Zajęcia dodatkowe opłacane ryczałtem nie są przychodem pracownika

Umowa pracodawcy z przewoźnikiem bez konsekwencji w PIT

Przychód powstaje dopiero po otrzymaniu nieodpłatnego świadczenia

Opodatkowana jest tylko usługa, z której pracownik skorzystał

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Pozapłacowe przychody z pracy, czyli co pracodawca musi doliczyć do podstawowej pensji pracownika.