Wielu pracodawców przekazuje z okazji świąt swoim pracownikowi paczki. Najczęściej zawierają one artykuły spożywcze. Nie wszyscy jednak wiedzą, czy należy paczki świąteczne opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Otóż w takich przypadkach zastosowanie mają regulacje zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Kwota graniczna

Według tych przepisów wolna od podatku jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami jednak nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Oznacza to, że z PIT zwolniona jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

  • świadczenie ma charakter rzeczowy,
  • źródłem finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub związków zawodowych,
  • wartość świadczeń rzeczowych nie przekracza 380 zł.

Źródło finansowania

Warto zwrócić uwagę, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie określono źródło finansowania świadczeń rzeczowych. Uznano, że dla zastosowania zwolnienia z podatku konieczne jest, żeby pracodawca lub związek zawodowy nie sfinansował tych świadczeń z innych źródeł niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub fundusz związków zawodowych.

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl