DR JANUSZ MARCINIUK

doradca podatkowy Marciniuk i Wspólnicy

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, podatnicy składają zeznania roczne do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zasada ta nie dotyczy jednak podatników, o których mowa w art. 45 ust. 7 i 8. Artykuł 45 ust. 7 ustawy o PIT stanowi, że podatnicy o ograniczonym obowiązku podatkowym, jeżeli osiągnęli dochody ze źródeł położonych na terytorium Polski i zamierzają wyjechać z Polski przed 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, muszą złożyć zeznanie roczne przed opuszczeniem Polski. W praktyce jest to często trudne do zrealizowania. Zwykle osoby te, już po wyjeździe z Polski, otrzymują dodatkowe wypłaty (bonusy, premie) wynikające ze stosunku pracy, które podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Wywiązanie się z obowiązku dotrzymania terminu do złożenia zeznania wynikającego z ustawy wiązałoby się z koniecznością złożenia korekty zeznania rocznego. Urzędy skarbowe akceptują złożenie zeznania rocznego już po opuszczeniu przez podatnika Polski. Warto jednak pamiętać, aby termin złożenia zeznania nie był zbyt odległy od dnia wyjazdu z Polski.

Wątpliwości interpretacyjne budzi kwestia terminu wpłaty podatku rocznego przez osoby będące nierezydentami i opuszczające Polskę przed 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Prawo także i w tym przypadku przewiduje wyjątek od zasady dotyczący nierezydentów opuszczających Polskę przed 30 kwietnia. Artykuł 45 ust. 4 ustawy stanowi, że do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są zobowiązani wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również pobranych przez płatników. Przepis ten świadczy o tym, że ogólna zasada dotycząca wpłacania podatku nie odnosi się do podatników, o których mowa w ust. 7, czyli nierezydentów opuszczających Polskę przed 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, a szczególne uregulowania zostały określone w art. 45 ust. 7. Jednak ust. 7 zawiera jedynie wskazówki odnośnie do terminu złożenia zeznania podatkowego - a nie wpłaty podatku - przez nierezydentów opuszczających Polskę przed 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Z analizy przepisów wynika zatem, że osoby te mogą wpłacać podatek na zasadach przewidzianych dla ogółu podatników, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Wydaje się jednak, że intencją ustawodawcy było skrócenie tego terminu w przypadku osób o ograniczonym obowiązku podatkowym wyjeżdżających z Polski w trakcie roku podatkowego.

Not. KT