Kandydaci do tegorocznego tytułu Księgowy Roku muszą pamiętać, że od początku tego roku nie można zaliczać do kosztów podatkowych żadnych wydatków reprezentacyjnych.

Jest pani laureatką Konkursu Księgowy Roku 2006. Czego pani zdaniem mogą spodziewać się osoby, które przejdą w tym roku etap eliminacyjny i przystąpią do testów?
- Zarówno w rundzie eliminacyjnej, jak i półfinałowej pytania są podzielone na testowe i zadania. Odpowiedzi na wiele pytań można znaleźć w ustawie o rachunkowości. Przykładowo należy wiedzieć, że w rachunku przepływów pieniężnych dotacje ujmuje się w działalności finansowej czy też że znaczące wydatki na kampanię nowego produktu należy aktywować i rozliczać w czasie. Z podatków pytania mogą dotyczyć np. stawek VAT na sprzedaż gruntu w określonych warunkach.
Po teście uczestnicy przechodzą do rozwiązywania zadań. Czy jest to trudniejsza część?
- Tak. Chociażby dlatego, że test jest w formie jednokrotnego wyboru. Zadania rund eliminacyjnych sprawdzają umiejętność ujęcia różnych zdarzeń gospodarczych, takich jak, lista płac czy leasing finansowy, natomiast w półfinale zawierają konkretne problemy do rozwiązania, na przykład wniesienie aportem przedsiębiorstwa i późniejsza wycena wartości firmy, a następnie odpowiednie ujęcie jej w bilansie i rozliczenie.
Aby przejść przez ten etap, należy znać doskonale ustawę o rachunkowości, a także mieć wiedzę w zakresie podatków, prawa spółek handlowych oraz znać zagadnienia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
O ile w prawie bilansowym od 2007 roku nie zaszły większe zmiany, to w podatkach było ich kilka? O których powinni pamiętać kandydaci do tytułu Księgowy Roku 2007?
- Na początku tego roku weszły w życie m.in. zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację i reklamę. Od tego roku nie można zaliczać już do kosztów podatkowych żadnych wydatków reprezentacyjnych, natomiast wszystkie koszty reklamowe, zarówno dotyczące reklamy publicznej, jak i niepublicznej mogą być kosztem uzyskania przychodów. Ponadto zmieniły się również zasady ujmowania różnic kursowych. Obecnie wszystkie różnice dodatnie należy rozliczać jako przychody, a ujemne jako koszty. Warto tutaj dodać, że od 1 stycznia br. do przeliczania kwot w walutach obcych na złote należy użyć kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego poniesienie wydatku, a nie jak było dotąd z dnia wystawienia faktury.
Najciekawsza jest runda finałowa. Uczestnicy konkursu odpowiadają wtedy na pytania przed publicznością. Jaka wiedza jest tu potrzebna?
- Na początek są to zazwyczaj krótkie pytania testowe, np. dotyczące ujęcia zdarzeń w poszczególnych pozycjach bilansu lub rachunku zysków i strat. Tu warto pamiętać np., że wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin płatności, zaliczane są do aktywów obrotowych.
Duże zmiany w klasyfikacji wywołuje trzecia runda pytań, gdzie zła odpowiedź skutkuje utratą punktów. Jak przebiega ta część?
- Uczestnicy odpowiadają na pytania z dziedziny wybranej przez konkurenta spośród m.in. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), konsolidacji sprawozdań, rachunkowości zarządczej, podatków, instrumentów pochodnych. Tu warto pamiętać, że w przypadku zmiany roku obrotowego, pierwszy rok po zmianie zaczyna się od następnego miesiąca po zakończeniu poprzedniego roku obrotowego i trwa aż do końca roku nowo przyjętego, czyli co najmniej 12 kolejnych miesięcy, ale nie więcej niż 23. Było również pytanie porównawcze pomiędzy polską ustawą o rachunkowości, która dopuszcza połączenie spółek metodą łączenia udziałów, a MSSF, gdzie dozwolona jest jedynie metoda nabycia.
Konkurs kończy pytanie przewodniczącego jury. Jednak nigdy nie wiadomo, czego można się spodziewać?
- Tak. W zeszłorocznej edycji trzeba było mieć szeroką wiedzę na temat zawodu księgowego. Warto więc pamiętać, że nie ma ustawowych wymagań co do księgowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w firmach. Natomiast osoby usługowo prowadzące księgi rachunkowe muszą legitymować się uprawnieniami ministra finansów.
Ewa Misiaszek - laureatka konkursu Księgowy Roku 2006
Rozmawiała AGNIESZKA POKOJSKA
■ EWA MISIASZEK
dyrektor finansowy Wydawnictwa Elamed
DGP