Jest pani laureatką Konkursu Księgowy Roku 2006. Czego pani zdaniem mogą spodziewać się osoby, które przejdą w tym roku etap eliminacyjny i przystąpią do testów?
- Zarówno w rundzie eliminacyjnej, jak i półfinałowej pytania są podzielone na testowe i zadania. Odpowiedzi na wiele pytań można znaleźć w ustawie o rachunkowości. Przykładowo należy wiedzieć, że w rachunku przepływów pieniężnych dotacje ujmuje się w działalności finansowej czy też że znaczące wydatki na kampanię nowego produktu należy aktywować i rozliczać w czasie. Z podatków pytania mogą dotyczyć np. stawek VAT na sprzedaż gruntu w określonych warunkach.
Po teście uczestnicy przechodzą do rozwiązywania zadań. Czy jest to trudniejsza część?
Reklama
- Tak. Chociażby dlatego, że test jest w formie jednokrotnego wyboru. Zadania rund eliminacyjnych sprawdzają umiejętność ujęcia różnych zdarzeń gospodarczych, takich jak, lista płac czy leasing finansowy, natomiast w półfinale zawierają konkretne problemy do rozwiązania, na przykład wniesienie aportem przedsiębiorstwa i późniejsza wycena wartości firmy, a następnie odpowiednie ujęcie jej w bilansie i rozliczenie.
Aby przejść przez ten etap, należy znać doskonale ustawę o rachunkowości, a także mieć wiedzę w zakresie podatków, prawa spółek handlowych oraz znać zagadnienia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Reklama
O ile w prawie bilansowym od 2007 roku nie zaszły większe zmiany, to w podatkach było ich kilka? O których powinni pamiętać kandydaci do tytułu Księgowy Roku 2007?
- Na początku tego roku weszły w życie m.in. zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację i reklamę. Od tego roku nie można zaliczać już do kosztów podatkowych żadnych wydatków reprezentacyjnych, natomiast wszystkie koszty reklamowe, zarówno dotyczące reklamy publicznej, jak i niepublicznej mogą być kosztem uzyskania przychodów. Ponadto zmieniły się również zasady ujmowania różnic kursowych. Obecnie wszystkie różnice dodatnie należy rozliczać jako przychody, a ujemne jako koszty. Warto tutaj dodać, że od 1 stycznia br. do przeliczania kwot w walutach obcych na złote należy użyć kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego poniesienie wydatku, a nie jak było dotąd z dnia wystawienia faktury.
Najciekawsza jest runda finałowa. Uczestnicy konkursu odpowiadają wtedy na pytania przed publicznością. Jaka wiedza jest tu potrzebna?
- Na początek są to zazwyczaj krótkie pytania testowe, np. dotyczące ujęcia zdarzeń w poszczególnych pozycjach bilansu lub rachunku zysków i strat. Tu warto pamiętać np., że wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin płatności, zaliczane są do aktywów obrotowych.
Duże zmiany w klasyfikacji wywołuje trzecia runda pytań, gdzie zła odpowiedź skutkuje utratą punktów. Jak przebiega ta część?
- Uczestnicy odpowiadają na pytania z dziedziny wybranej przez konkurenta spośród m.in. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), konsolidacji sprawozdań, rachunkowości zarządczej, podatków, instrumentów pochodnych. Tu warto pamiętać, że w przypadku zmiany roku obrotowego, pierwszy rok po zmianie zaczyna się od następnego miesiąca po zakończeniu poprzedniego roku obrotowego i trwa aż do końca roku nowo przyjętego, czyli co najmniej 12 kolejnych miesięcy, ale nie więcej niż 23. Było również pytanie porównawcze pomiędzy polską ustawą o rachunkowości, która dopuszcza połączenie spółek metodą łączenia udziałów, a MSSF, gdzie dozwolona jest jedynie metoda nabycia.
Konkurs kończy pytanie przewodniczącego jury. Jednak nigdy nie wiadomo, czego można się spodziewać?
- Tak. W zeszłorocznej edycji trzeba było mieć szeroką wiedzę na temat zawodu księgowego. Warto więc pamiętać, że nie ma ustawowych wymagań co do księgowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w firmach. Natomiast osoby usługowo prowadzące księgi rachunkowe muszą legitymować się uprawnieniami ministra finansów.
Ewa Misiaszek - laureatka konkursu Księgowy Roku 2006
Rozmawiała AGNIESZKA POKOJSKA
■ EWA MISIASZEK
dyrektor finansowy Wydawnictwa Elamed
DGP