Nie. W zależności od tego, czy podatnik rozliczył w polskim urzędzie skarbowym zagraniczne zarobki czy nie, ustawa abolicyjna przewiduje trzy rozwiązania: umorzenie długu, zwrot części podatku oraz umorzenie i zwrot jednocześnie.

Ustawa z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium RP (Dz.U. nr 143, poz. 894) przewiduje, że jeśli podatnik nie rozliczył się z dochodów zagranicznych w polskim urzędzie skarbowym, a miał taki obowiązek, może złożyć wniosek o udzielenie abolicji podatkowej w postaci umorzenia zaległości podatkowej w PIT za dany rok podatkowy. Wysokość umorzenia stanowi różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do uzyskanych za granicą przychodów z pracy metody wyłączenia z progresją.

Inaczej będzie, gdy podatnik rozliczył zagraniczne zarobki w Polsce i musiał zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia. Wtedy podatnik ma prawo złożyć wniosek o abolicję podatkową, w którym poprosi o zwrot części podatku stanowiący różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za dany rok podatkowy przy zastosowaniu do uzyskanych za granicą przychodów metody wyłączenia z progresją.

Może zdarzyć się jeszcze jedna sytuacja. Podatnik mógł rozliczyć w Polsce tylko część dochodów z pracy za granicą i odprowadzić tylko część podatku. Wtedy wniosek o abolicję będzie dotyczył umorzenia zaległości podatkowej i zwrotu podatku. Łączna kwota umorzonej zaległości podatkowej i zwrotu podatku nie może przekroczyć kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do uzyskanych za granicą przychodów z pracy metody wyłączenia z progresją.

22 dni na złożenie wniosku o abolicję za 2002 rok