PORADA

Przedsiębiorca podpisał z kontrahentem z Wietnamu umowę na sprzedaż w Polsce otrzymywanych od niego towarów. Wietnamski dostawca przysłał polskiej firmie próbki towarów. Wartość tej przesyłki nie przekraczała kwoty 20 dol. Polski podatnik ma wątpliwość, czy taki import podlega opodatkowaniu VAT?

Otóż w takim przypadku podatku nie będzie. Przepisy ustawy o VAT zezwalają na zwolnienie z opodatkowania importu towarów zamieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy znajdującego się w kraju. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Po pierwsze, łączna wartość tych towarów nie może przekraczać kwoty 22 euro. Ponadto zwolnienie to może być zastosowane, gdy dostawca nie pobiera za wysyłane towary należności. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Otóż bez względu na wartość opodatkowaniu VAT podlega import napojów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych, perfum i wód toaletowych.

W opisanym przypadku spełnione są na pewno dwa warunki - wartość towaru nie przekracza 22 euro, a wietnamski kontrahent przesłał próbki, nie pobierając za nie należności. Jeśli więc otrzymana przez polskiego przedsiębiorcę przesyłka nie zawiera towarów, wobec których zwolnienia nie można zastosować, skorzysta on ze zwolnienia z VAT.

22 euro maksymalna wartość towarów, których import jest zwolniony z VAT