JERZY MARTINI

doradca podatkowy w Baker & McKenzie

Organy podatkowe twierdzą, że podatnicy nie mogą odzyskać VAT nieodliczonego ze względu na art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, gdyż sprzeciwia się temu art. 86 ust. 13 ustawy o VAT. Ten przepis wskazuje na ostateczny termin odliczenia podatku naliczonego, w przypadku gdy podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w art. 86 ust. 10, 11, 12, 16 i 18 ustawy o VAT. Zastosowanie tej regulacji skutkowałoby uznaniem, że w 2009 roku odzyskać można wyłącznie podatek naliczony z faktur, w stosunku do których prawo do odliczenia wystąpiło najwcześniej w 2005 roku. Natomiast z upływem 2008 roku przedawniałoby się prawo do odzyskania podatku naliczonego z faktur dotyczących roku 2004.

Taka interpretacja jest nieprawidłowa. Artykuł 86 ust. 13 ustawy o VAT nie może mieć zastosowania w przypadkach dotyczących zwrotu nadpłaty powstałej w związku z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (a tak jest w tym przypadku). Przepis ten ma na celu umożliwienie odliczenia podatku naliczonego, gdy podatnik przekroczy standardowy termin rozliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur. W przypadku faktur dokumentujących zakup paliwa do aut, które przestały spełniać kryteria pozwalające na odliczenie podatku, nie ma miejsca przekroczenie terminów odliczenia. Podatnicy w takich przypadkach nie mogli dokonać odliczenia podatku, gdyż sprzeciwiały się temu przepisy ustawy – brak odliczenia podatku w terminie określonym w art. 86 ust. 10 i 11 wynikał wprost z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Dopiero orzeczenie ETS w sprawie Magoora (C-414/07) potwierdziło niezgodność tego przepisu ustawy o VAT z prawem wspólnotowym, co przesądziło o braku obowiązku jego stosowania. Prawo do odzyskania nadpłaty za 2004 rok przedawnia się dopiero z upływem tego roku.