Dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji inwalidów oraz kultu religijnego są zwolnione z CIT w części przeznaczonej na te cele.

Zwolnienie to przysługuje podatnikom przeznaczającym dochody na cele statutowe również w przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie: papierów wartościowych (np. akcji) lub niektórych niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem jest zdeponowanie tych papierów lub instrumentów na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot.

Na podstawie ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 165, poz. 1316) wprowadzono nowelizację ustawy o CIT. Zgodnie z nią będzie przysługiwało zwolnienie z CIT wskazanym wyżej podmiotom, również w przypadku gdy zarządzanie portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem inwestycyjnym, które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Zmiany zaczną obowiązywać od 20 października.