Zasady rachunkowości w przypadku połączeń jednostek regulują art. 44– 44d ustawy o rachunkowości oraz wytyczne Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF 3. Jak przy połączeniu lub nabyciu jednostek prezentować dane porównawcze?
dr ANDRÉ HELIN
prezes BDO Numerica
Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy stanowią dane ze sprawozdania finansowego spółki przejmującej. Sprawozdanie finansowe powinno ponadto zawierać niezbędne informacje o zakupie nowych przedsiębiorstw lub dokonanego połączenia. Wśród informacji mających istotne znaczenie można wymienić: opis dokonanych w ciągu roku transakcji; charakterystykę nowej emisji akcji (w tym przydzielone prawa głosu, prawo do dywidendy itp.); zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów, metody ujęcia przychodów i rozliczania kosztów; ustalenie ceny nabycia i jej podział na zidentyfikowane aktywa netto, wycenione według ich wartości godziwych; opis przyjętej zasady amortyzacji lub rozliczania ujemnej wartości firmy; w przypadku powstania ujemnej wartości firmy w części odpowiadającej rezerwie na poczet przyszłych strat lub zobowiązań, ich charakterystykę i przewidywane kwoty; w przypadku podwyższenia kapitału podstawowego, formę emisji oraz prawa, przywileje lub obowiązki przypadające nowym akcjonariuszom (udziałowcom).
Jeżeli początkowe rozliczenie połączenia jednostek gospodarczych, przeprowadzonego w trakcie okresu, przeprowadzono tylko prowizorycznie, należy to ujawnić wraz z wyjaśnieniem, dlaczego tak postąpiono.
Przychody połączonej jednostki za dany okres należy prezentować w taki sposób, jak gdyby datą przejęcia w przypadku wszystkich połączonych jednostek w trakcie okresu był początek okresu.
Wynik finansowy połączonej jednostki za dany okres należy wyliczyć i zaprezentować, jak gdyby datą przejęcia w przypadku połączenia wszystkich jednostek przeprowadzonych w trakcie okresu był początek okresu.