Producenci rolni mogą otrzymać zwrot akcyzy zawartej w zakupionym oleju napędowym, który wykorzystywali w produkcji rolnej. O zwrot mogą się ubiegać do 30 września nie tylko właściciele, ale i dzierżawcy gospodarstw. Wystarczy tylko do wniosku dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem faktury VAT. W zależności od miejsca położenia gospodarstwa wnioski składa się do urzędów gmin lub miast. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, w ramach rocznego limitu. Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu rolnika. W 2009 roku stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 0,85 zł na 1 litr oleju. Oznacza to, że maksymalny limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 73,10 zł. Zwrot następuje na podstawie decyzji wójta lub burmistrza od 1 do 30 listopada w sposób wskazany przez rolnika we wniosku – albo gotówką w kasie urzędu gminy (miasta) – albo przelewem na rachunek bankowy.