Zwrot akcyzy zawartej w zakupionym oleju napędowym przysługuje producentom rolnym, którzy wykorzystują go do produkcji rolnej. Wniosek o zwrot podatku składa się przez cały marzec oraz przez cały wrzesień. Oznacza to, że termin na złożenie wniosku mija 30 września. Wypłata zwrotu następuje od 1 do 30 listopada, jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone we wrześniu.

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, w ramach rocznego limitu. Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. W 2009 roku stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 0,85 zł na 1 litr oleju.