Czy likwidację trzeba opodatkować

Prowadzę działalność gospodarczą, którą muszę zlikwidować. Czy na osobie fizycznej, która przestaje wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu VAT, ciążą dodatkowe obowiązki?

TAK Podatnik będący osobą fizyczną, który zaprzestaje wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, musi opodatkować towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów.

Przepis odnosi się do podatników VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Są to przede wszystkim osoby wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Należy pamiętać, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Dotyczy to również sytuacji, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje ponadto czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Celem wprowadzenia obowiązku opodatkowania towarów w przypadku zaprzestania dalszego prowadzenia działalności jest uniknięcie przesunięcia towarów, od których został odliczony podatek poza opodatkowanie.

Podstawa prawna

Art. 14 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Czy trzeba się wyrejestrować

Prowadzę jednoosobową firmą. Czy w przypadku zaprzestania działalności muszę dokonać dodatkowych czynności?

TAK Należy przypomnieć, że ustawodawca nakłada na podatników VAT szereg obowiązków. Dotyczą one m.in. rejestracji. Również jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, musi ten fakt zgłosić do urzędu.

Zgłoszenia o zaprzestaniu działalności składa się naczelnikowi urzędu skarbowego. Jest ono podstawą do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Dlatego w przypadku zaprzestania wykonywania czynności podlegających VAT podatnik musi dokonać formalnego wyrejestrowania oraz ewentualnego opodatkowania towarów własnej produkcji i tych, które nie zostały sprzedane.

Podstawa prawna

Art. 14 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się:

Czy spadkobierca musi wyrejestrować zmarłego

Czy zwolniony z VAT rozlicza likwidację

Czy zawsze trzeba zapłacić VAT

Czy zawieszenie to zaprzestanie działalności

Czy trzeba sporządzić spis towarów z natury

Czy podatnik zapłaci dwa razy VAT

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazeta Prawna: Jak rozlicza VAT osoba fizyczna po likwidacji firmy.