JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

W spółce planowane jest przeprowadzenie umorzenia udziałów należących do wspólnika, będącego osobą fizyczną. Umorzenie takie może zostać przeprowadzone w trybie przewidzianym w art. 199 par. 3 kodeksu spółek handlowych. Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów należących do osoby fizycznej spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Dochód z umorzenia udziałów jest na gruncie przepisów o PIT opodatkowany na zasadach przewidzianych dla dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych. Z przepisu tego wynika ponadto, że opodatkowaniu podlega dochód faktycznie uzyskany przez podatnika.

W sytuacji gdy w wyniku umorzenia nie jest wypłacane wynagrodzenie na rzecz wspólnika, którego udziały są umarzane, po stronie tego wspólnika nie dojdzie do powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatnik nie otrzymuje bowiem w związku z umorzeniem wynagrodzenia. Brak wystąpienia dochodu po stronie wspólnika będącego osobą fizyczną oznacza zaś, że po stronie spółki nie wystąpi obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 września 2009 r. (nr IPPB2/415-468/09-2/AS)