JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Spółka prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą w zakresie kupna, zagospodarowania, sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości na własny rachunek. Spółka nabyła nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku usługowo-handlowego), a zgodnie z umową sprzedaży cena netto została zapłacona w euro na podstawie uzyskanego zezwolenia dewizowego.

Czy powstałe i zrealizowane przychodowe różnice kursowe na środkach własnych powinny korygować wartość początkową środka trwałego w postaci nabytej nieruchomości?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z ustawą o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodu jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami zdefiniowanymi w art. 15a ustawy o CIT.

Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Powstałe na środkach własnych różnice kursowe przeliczone według faktycznie zastosowanych kursów z dnia wpływu i odpowiednio wypływu tych środków z rachunku spółki stanowią, co do zasady, jej przychód.

Jeśli chodzi o wartość początkową środka trwałego, badane różnice kursowe powinny korygować wartość początkową środka trwałego. Podstawą do ujęcia zrealizowanych różnic kursowych w wartości podatkowej pozostaje przy tym fakt, że są one związane z nabyciem środka trwałego oraz zostały naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Przekazanie nieruchomości do używania nastąpiło bowiem w dacie zakupu środka trwałego, natomiast przedmiotowe różnice kursowe powstały bezpośrednio na operacjach przelewu środków w związku z zapłatą ceny za nieruchomość, dokonaną przed momentem jej nabycia.

Ustalając wartość początkową nabytej nieruchomości, spółka powinna ją skorygować o wartość różnic kursowych od środków własnych zrealizowanych między dniem udostępnienia środków z kapitału dłużnego a dniem, w którym środki te zostały przekazane na rachunek należący do sprzedającego.

W przypadku wystąpienia różnic dodatnich powinny one obniżyć wartość początkową nieruchomości, natomiast w przypadku wystąpienia różnic ujemnych – podwyższyć tę wartość.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 sierpnia 2009 r. (nr IPPB5/423-292/09-2/IS)