Założenie w firmie funduszy: szkoleniowego i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) przynosi podatkowe korzyści pracodawcom i pracownikom. Odpisy na fundusz szkoleniowy pracodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Z kolei świadczenia dla pracowników finansowane z ZFŚS są zwolnione z PIT do 380 zł.

Obowiązkowy fundusz

Fundusz świadczeń socjalnych obowiązkowo tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pozostali mogą tworzyć ZFŚS na zasadach dobrowolności. Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Tax-Net Księgowość Podatki Doradztwo wyjaśnia, że ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Odpisy i zwiększenia obciążają koszty działalności pracodawcy.

– Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy ZFŚS do 30 września tego roku, z tym że do 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisów – mówi Grażyna Nelip. W roku 2009 odpis podstawowy na jednego pracownika wynosi 1004 zł.

– Niewpłacenie tych kwot na odrębnie prowadzone konto bankowe skutkuje nieuznaniem ich za koszty podatkowe, co jest jedną z głównych przeszkód tworzenia ZFŚS przez małych pracodawców – uważa Grażyna Nelip.

Szkolenia w kosztach

Natomiast Anna Sadowska, główny kontroler w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych Mazars wskazuje, że ustawa antykryzysowa wprowadziła możliwość uznania wydatku na fundusz szkoleniowy za koszt podatkowy już w momencie dokonania odpisu na fundusz. Jednak w pewnych sytuacjach środki tego funduszu w części uznanej za koszty stanowią przychód pracodawcy. Dotyczy to m.in. niewykorzystania środków w określonych terminach lub w sposób niezgodny z przepisami.

– Fundusz szkoleniowy tworzy pracodawca z wpłat w wysokości nie niższej niż 0,25 proc. funduszu płac oraz innych wpływów – wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Zwraca uwagę, że pracodawca, który utworzył fundusz szkoleniowy, może jednak pozyskać dofinansowanie do szkoleń i studiów podyplomowych od starosty.

– Mimo kosztów utworze- nia funduszu szkoleniowego udział pracowników w szkoleniach lub studiach podyplomowych może znacznie podnieść w przyszłości jakość i wydajność pracy – podkreśla Anna Sadowska.