Odliczenia w ramach ulgi dla honorowych dawców krwi dokonuje się od dochodu (przychodu). Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi – podkreśla na swojej stronie www Izba Skarbowa w Olsztynie.

Darowizna krwi

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od dochodu odliczyć można darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. nr 106, poz. 681 z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi.

Warunki dla odliczenia

Aby dokonać odliczenia, honorowy krwiodawca (wpisany do rejestru) powinien posiadać:

● dokument (zaświadczenie, poświadczenie itp.), z którego wynika wartość tej darowizny, przy czym w dokumencie tym nie uwzględnia się wartości krwi, za którą dawca otrzymał ekwiwalent pieniężny,

● oświadczenie obdarowanego (publicznej służby krwi) o przyjęciu darowizny.

Odliczeniu podlega faktycznie oddana ilość krwi przemnożona przez kwotę ekwiwalentu. Ekwiwalent pieniężny od 1 stycznia 2007 r. za 1 litr wynosi 130 zł. W sumie jednak odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na cele pożytku publicznego nie może przekroczyć łącznie 6 proc. dochodu podatnika.

Odliczenia z tytułu oddanej krwi dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O.

Z omawianej ulgi mogą też skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje przychody zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Odliczenia dokonują w zeznaniu PIT-28, z dołączonym PIT/O.

Jak podkreśla Izba Skarbowa w Olsztynie, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami i dezinformacją dotyczącą rocznego limitu oddawania osocza Ministerstwo Finansów przy udziale Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi z kampanią społeczną Krewniacy informuje, że obecnie dawcy krwi mogą oddawać nawet 25 litrów osocza rocznie. Zmiany prawne w tym zakresie weszły w życie jakiś czas temu (podniesienie dotychczasowego limitu z 15 do 25 litrów), jednak informacje te nie dotarły do wszystkich dawców. Informacja o wysokości limitu jest szczególnie ważna dla osób, które chcą skorzystać z ulgi podatkowej z tego tytułu.

Ważne

Oddane honorowo krew i osocze mogą zmniejszyć podatek. Można oddać nawet 25 litrów osocza rocznie

130 zł to ekwiwalent za każdy litr oddanej honorowo krwi, który uwzględnia się w rocznym PIT

Więcej www.olsztyn.is.gov.pl