Wydatki na cele rehabilitacyjne mogą być odliczane przez podatników od dochodu lub przychodu. Jak podkreśla Izba Skarbowa w Bydgoszczy, odliczeń tych dokonuje się:

1) od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, przy czym może to nastąpić:

– w trakcie roku podatkowego – w przypadku podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub umów o podobnym charakterze – podatnicy ci powinni następnie wykazać dokonane odliczenia w zeznaniu PIT-36, do którego należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O (załącznik do zeznania),

– po zakończeniu roku podatkowego – w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37, do których należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O,

2) od przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy czym może to nastąpić zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i w składanym po jego zakończeniu zeznaniu PIT-28, do którego należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O.

Odliczeniu od dochodu podlegają te wydatki, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub od dochodu na podstawie ustawy o podatku tonażowym. I odwrotnie, odliczeniu – na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – podlegają wyłącznie te wydatki, które nie zostały odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto nie można odliczać wydatków, które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Wysokość ulgi rehabilitacyjnej

Ulga rehabilitacyjna przewiduje dwa rodzaje odliczeń:

● bez limitu kwotowego

W tym przypadku niezbędne jest udokumentowanie faktu poniesienia wydatku oraz wysokości kwoty.

● ograniczone limitem kwotowym

W tym przypadku niezbędne jest jedynie wykazanie (uprawdopodobnienie), że wydatki były ponoszone, nie jest natomiast wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość, w jakiej zostały poniesione.

Więcej www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl