Przedsiębiorcy mogą zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej na okres od miesiąca do 24 miesięcy.

Izba Skarbowa w Szczecinie w opracowanym informatorze podaje, że jednym ze skutków zawieszenia firmy jest brak obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Oszczędności podatkowe

Uchylenie obowiązku płatności zaliczek w okresie zawieszenia działalności, w przypadku podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, następuje z mocy samego prawa. Tacy przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność, począwszy od rozliczeń za miesiąc, w którym zawiesili działalność, są zwolnieni od obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy. Szczególna regulacja obowiązuje podatników, którzy są wspólnikami spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej. Jest to związane z faktem, że przedsiębiorcą (zawieszającym wykonywanie działalności) jest sama spółka osobowa, zaś podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy tej spółki. W związku z tym przepisy przewidują, że wspólnicy handlowej spółki osobowej zawieszającej działalność, jeśli chcą uzyskać zwolnienie od obowiązku płacenia zaliczek na podatek, powinni – w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej – zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności. Zawiadomienie musi mieć formę pisemną.

Po zakończeniu okresu zawieszenia działalności podatnicy są zobowiązani opłacać zaliczki na zasadach ogólnych.

Zawieszenie wykonywania działalności nie zwalnia jednak podatników od obowiązku prowadzenia stosownej ewidencji księgowej. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy zawiesili wykonywanie działalności, nie są także zwolnieni od obowiązku złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym za ten okres, jak również od obowiązku zapłaty podatku dochodowego (o ile taki u nich powstanie) należnego za dany rok podatkowy (nawet jeśli przez cały rok podatkowy ich działalność była zawieszona).