INTERPRETACJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak należy kwalifikować wydatki na poczęstunek dla klientów (napoje, owoce oraz słodycze, obiad, kanapki) i czy można uznać je za koszty uzyskania przychodów. W analizowanej sprawie, spółka w ramach prowadzonej działalności ponosi wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych zużywanych podczas spotkań w siedzibie spółki z jej kontrahentami. Spotkania organizowane są m.in. w celu przedstawienia oferty spółki czy podpisania umów.

Z wyjaśnień warszawskiej izby wynika, że zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego.

Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Wydatki na poczęstunek dla kontrahentów mogą być zaliczone do kosztów, jeśli poczęstunek nie będzie wystawny. Wydatki te niewątpliwie ponoszone są w celu uzyskania przychodu.

W takim przypadku również nie można mówić o wydatkach na reprezentację, które ustawodawca wyłączył z kosztów uzyskania przychodu. Przez reprezentację bowiem należy rozumieć okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczna. Zaoferowanie kontrahentowi podczas spotkania napojów, owoców lub słodyczy nie jest traktowane jako przejaw szczególnej okazałości, lecz jedynie zwykłych dobrych manier.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 sierpnia 2009 r. (nr IPPB5/423-305/ 09-2/DG)

SŁOWNIK

Reprezentacja – to okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną.