partnera w Kancelarii Prawnej White & Case i adiunkta UW

dr Janusz Fiszer, partner w Kancelarii Prawnej White & Case i adiunkt UW

■ Polacy coraz chętniej wyjeżdżają do pracy za granicą. Zostają też tam na stałe. W konsekwencji coraz częściej zdarzają się przypadki otrzymywania przez polskich podatników spadków z zagranicy. Jakie są zasady rozliczania takich spadków?

- Zasady opodatkowania spadków, w tym także spadków otrzymywanych z zagranicy, reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.). Ustawa ta dotyczy jedynie opodatkowania osób fizycznych. W przypadku spadków i darowizn otrzymywanych przez osoby prawne zastosowanie znajdzie ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Kwestia spadków otrzymywanych z zagranicy jest przedmiotem tylko jednego przepisu ustawy o podatku od spadków i darowizn - art. 2, który stanowi, że nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

■ Czy to oznacza, że spadek otrzymany z zagranicy będzie opodatkowany w Polsce?

- Tak. Jeżeli dana osoba - będąca obywatelem polskim lub mająca miejsce stałego pobytu w Polsce - otrzymuje spadek z zagranicy, podlega on opodatkowaniu w Polsce, na takich samych zasadach, jak spadek otrzymany w kraju. Jednocześnie wszystkie ustawowe zwolnienia od tego podatku będą miały takie samo zastosowanie do spadków krajowych, jak i zagranicznych. W szczególności dotyczy to wprowadzonego od 1 stycznia 2007 r. zwolnienia od opodatkowania rzeczy lub praw majątkowych otrzymanych jako spadek przez osoby z tzw. I grupy podatkowej, czyli małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę danego podatnika.

■ A co w sytuacji, gdy zagraniczny spadek będzie podlegał opodatkowaniu w państwie, gdzie nastąpiło tzw. otwarcie spadku, względnie w państwie, gdzie jest położony majątek (np. nieruchomości) lub w którym są wykonywane prawa majątkowe będące przedmiotem spadku?

- Wtedy ten sam majątek będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, na podstawie wspomnianego art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji może powstać zjawisko podwójnego opodatkowania otrzymanego spadku. Niestety, międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu i majątku - co do zasady - nie stosują się do opodatkowania spadków i darowizn. Zatem nie będzie prawnych możliwości uniknięcia podwójnego opodatkowania takiego spadku.

Rozmawiała Ewa Matyszewska