Przedsiębiorca, podejmując decyzję o wymianie wysłużonego samochodu firmowego i przekazaniu go na swoje własne cele osobiste, powinien zwrócić uwagę, czy taka czynność nie będzie podlegała rozliczeniu podatkowemu.

Dla celów rozliczania VAT wycofanie samochodu firmowego i przekazanie go na prywatne cele przedsiębiorcy ma cechy sprzedaży. W związku z tym, że przy tej transakcji sprzedającym, jak i kupującym będzie ten sam podmiot, tj. podatnik, to w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego w zakresie umowy sprzedaży transakcja ta nie mogłaby zostać uznana za skuteczną, bowiem nie jest czynnością zawartą między dwoma różnymi stronami.

Przepisy o VAT określają jednak, że przez odpłatną dostawę towarów (sprzedaż) rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności będzie to przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika (wspólników).

Aby czynność przekazania samochodu była opodatkowana, podatnikowi musiało przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tej czynności, a samochód został nabyty na podstawie faktury.

Istotne jest również to, że przekazanie samochodu osobowego, który jest towarem używanym na cele prywatne podatnika, podlega zwolnieniu od VAT. Przepisy o VAT za używane uznają te towary, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku. VAT nie obejmuje przekazania samochodu na prywatne potrzeby, nabytego od osoby fizycznej i przy udokumentowaniu sprzedaży umową cywilnoprawną.

W odniesieniu do podatku dochodowego ważne jest to, że sama czynność wycofania przekazania firmowego samochodu na cele osobiste przedsiębiorcy nie jest objęta PIT. Nie stanowi bowiem odpłatnego zbycia samochodu. Jednak wtedy gdy wycofany z majątku firmy samochód na prywatne potrzeby podatnika zostanie następnie sprzedany w terminie do sześciu lat od wycofania z działalności, to wówczas powstanie przychód z działalności gospodarczej.