Minister finansów ogłosił w dwóch obwieszczeniach: kwotę kary porządkowej oraz zastawu na rzecz Skarbu Państwa, które będą obowiązywać od 2010 roku. Obecnie, a także w 2010 roku kara porządkowa nakładana na stronę, pełnomocnika, świadka i biegłego może wynieść do 2,6 tys. zł (M.P. nr 53, poz. 750).

Zastaw skarbowy określany jest na będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych. Obecnie wartość poszczególnych rzeczy lub praw musi wynosić w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 11 tys. zł. Od 2010 roku limit ten wzrośnie do 11,3 tys. zł (M.P. nr 53, poz. 749).

Zastaw skarbowy przysługuje Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w wyniku doręczenia decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania, a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę.