Niezawinione ubytki towarów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona, stanowią koszty uzyskania przychodów.
Regulacje ustaw o podatkach dochodowych wyłączają z katalogu kosztów uzyskania przychodów straty powstałe w wyniku nieobjętych zwolnieniem z akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych oraz akcyzę od tych ubytków. Zdaniem niektórych ekspertów podmioty sprzedające wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą, np. stacje benzynowe, są zobowiązane do uzyskiwania od naczelnika urzędu celnego stosownych norm ubytków wyrobów akcyzowych.
W przypadku nieuzyskania takiej normy podmiot traciłby prawo do zaliczenia niezawinionych ubytków do kosztów uzyskania przychodów.
– Z takim stanowiskiem nie można się jednak zgodzić – uważa Szymon Murawski, doradca podatkowy w DLA Piper.
Ekspert wyjaśnia, że na podstawie art. 2 pkt 20 ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11) za ubytki wyrobów akcyzowych uważa się wszelkie straty: wyrobów akcyzowych, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji wyrobów energetycznych lub wyrobów tytoniowych oraz wszelkie straty napojów alkoholowych objętych zwolnieniem z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Normy ubytków wyrobów akcyzowych ustala naczelnik właściwego urzędu celnego. Ubytki wyrobów akcyzowych podlegają opodatkowaniu. Jednak, ubytki wyrobów akcyzowych mieszczące się w normach ubytków są zwolnione z akcyzy.
Zdaniem eksperta w stosunku do towarów (paliw, alkoholu, papierosów), od których zapłacono akcyzę, nie stosuje się przepisów o ubytkach wyrobów akcyzowych.
– Oznacza to, że nie ma podstaw, by wyłączać z kosztów uzyskania przychodów niezawinione ubytki towarów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona, nawet jeżeli podmiot nie posiada stosownych norm – argumentuje nasz rozmówca.
Ekspert zwraca uwagę, że potwierdzeniem tego stanowiska jest pismo ministra finansów z 16 lipca 2009 r. (nr AE1/065/16/KOC/09/BMI9 8373). Stwierdzono w nim, że towary znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie są przedmiotem ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych.
– Mimo że pismo to nie zostało wydane w trybie art. 14 Ordynacji podatkowej, podatnicy mogą się nim posiłkować w przypadku ewentualnego sporu – radzi Szymon Murawski.
Ważne!
Zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów akcyzowych do wysokości ustalonej dla danego podmiotu przez naczelnika urzędu celnego